image

Oprava místní komunikace

Smlouva o dílo č. 1201 se společností VEGAspol v.o.s. Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení stavebního objektu SO 04 – Příjezdová cesta k ČOV. Důvodem změny v projektové dokumentaci je skutečnost, že původní projektová dokumentace předpokládala přístup přes dnes nefunkční areál firmy Kodytek. Cena za dílo činí 46.800,- Kč.

Usnesení č. 1 - Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo č. 1201 se společností VEGAspol v.o.s. s cenovou nabídkou 46.800 Kč a pověřuje starostu jejím uzavřením. 

Hlasování:    pro: 5                      proti:0                     zdržel: 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Průleh Bělá - protipovonové opatření

Dlouhodobě problematickým se jeví svod dešťových srážek i pramenité vody z oblasti vodojemu, resp. Hlinek. V minulosti byla stékající voda odváděna průlehem v poli, pod silnicí do říčky Bělé. V rámci intenzifikace zemědělské činnosti byl původní svod ve vlastnictví obce rozorán. Přirozeným spádem se veškerá voda z lokality stahuje do silničního příkopu směrem ke hřbitovu, kde vtéká do kanalizace. Již mnohokrát nastala situace, kdy kanalizace není schopna zejména srážkové vody pojmout a ta se rozlévá v prostoru u hřbitova. Tento stav není akceptovatelný, a to nejen s ohledem na výstavbu ČOV. Odborná firma ŠINDLAR s.r.o. se fyzicky seznámila se stavem. Konstatovali, že s ohledem na stav lesa v dané lokalitě, je nanejvýš vhodné situaci řešit před řádným provozem ČOV. Výsledkem je cenová nabídka na zpracování komplexního řešení, a to vč. projednání s dotčenými stranami a orgány. Nabídková cena činí 131.000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 3 – zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku 131.000,- Kč bez DPH společnosti ŠINDLAR s.r.o. a pověřuje starostu jednáním s firmou, vč. uzavření příslušné smluvní dokumentace.

Hlasování:       pro: 5                      proti: 0                     zdržel: 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příjezdová cesta k ČOV

AP INVESTING, s.r.o. Předmětem smlouvy je zabezpečení inženýrské činnosti vč. vydání stavebního povolení v souvislosti s výstavbou objektu SO 04 – Příjezdová cesta k ČOV. Cena za dílo činí 31.200,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 9-1 - Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo č. 12302012 se společností AP INVESTING, s.r.o. a pověřuje starostu jejím uzavřením.

Hlasování:    pro: 5                          proti: 0                      zdržel: 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příjezdová cesta k ČOV

AQUA PROCON s.r.o. Předmětem smlouvy je zpracování projektových a inženýrských prací vč. vydání stavebního povolení v souvislosti s výstavbou objektu kanalizační Stoka F3. Cena za dílo činí 90.000,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 9-2 - Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo č. 1353211 se společností AQUA PROCON s.r.o. a pověřuje starostu jejím uzavřením.

 

Hlasování:    pro: 5                          proti: 0                       zdržel: 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stoka F3

Tabulková cena díla byla projektantem vyčíslena na 770.892,- Kč. Ve výběrovém řízení na dodávku díla Stoka F3, osloené společnosti nabídly následující ceny:

COMMODUM, spol. s r.o.             665.330,- Kč,
MOBIKO plus a.s.                          598.396,- Kč,
Ing. Emil Korduliak                        629.776,- Kč,
STATES MORAVA spol. s r.o.        646.926,99 Kč-

Usnesení č. 11-6 - Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku společnosti MOBIKO plus a.s. 598.396,- Kč a pověřuje starostu uzavřením Smlouvy o dílo na provedení stoky F3.

Hlasování:     pro: 7                         proti: 0                       zdržel: 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokončení sadových úprav u kostela

Fa. Tomáš Přibyl předložila cenovou nabídku na dokončení úprav v rozsahu Kč 35.000,- Kč. Dokončení navazuje na dotaci poskytnutou ze Svazku Boskovicko.

Usnesení č. 12-3 - Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku společnosti Tomáš Přibyl 35.000,- Kč a pověřuje starostu uzavřením Smlouvy o dílo na provedení prací.

 Hlasování:      pro: 7                       proti: 0                          zdržel: 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------