image
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Instituce > Knihovna > Řád knihovny

Řád knihovny

Pravidla zápůjček

 • Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
 • Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo a datum narození.
 • Osobní údaje knihovna zpracovává podle zákona č.10/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
 • Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 • Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.
 • Výpůjční lhůta u knih je 1 měsíc, u periodik 1 týden. Knihovna může stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 • Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu.
 • Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 • Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 • Poplatky za přestupky proti Výpůjčnímu řádu jsou uvedeny v Ceníku.

Pravidla práce s výpočetní technikou

 • Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 • Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 • Uživatel nese odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz počítače.
 • Dále je uživatel plně odpovědný za škody jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 • Získané informace (na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele.
 • Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat.

Pravidla přístupu na internet

 • Internet může používat každý návštěvník knihovny, který ovládá základy práce na PC.
 • Uživatel může používat pouze předinstalovaný software počítače.
 • Není dovoleno používat přinesené diskety. Nové diskety je možno zakoupit u pracovnic knihovny.
 • Není dovoleno hrát počítačové hry a pracovat s programy, které mohou způsobit mravní ohrožení mládeže.
 • Knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu a za rychlost spojení.
 • Uživatel odpovídá za škody vzniklé knihovně porušením Pravidel přístupu k internetu v rozsahu stanovené Občanským zákoníkem.
 • V případě nedodržení tohoto řádu bude uživateli ukončen přístup na internet.