image

Pojištění ČOV

ČOV byla doposud postně kryta v rámci pojistky zhotovitele. Jelikož je dílo aktuálně řádně předáno, je nutno zajistit standardní pojištění. Pojistitel, se kterým obec dlouhodobě spolupracuje v oblasti pojištění obecního majetku, a to Česká pojišťovna, a.s. zpracoval nabídku pojištění ČOV. Cena roční pojistné činí 15.853,- Kč (po zohlednění slevy 20%, tj. 3.963,- Kč) a plně kryje majetek v rámci obvyklých rizik.

 Usnesení č. 15-3 - zastupitelstvo obce Lhota Rapotina schvaluje Návrh pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou, a.s. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.

 Hlasování:            pro: 7                          proti: 0                                               zdržel: 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oprava místní komunikace

Obec je vlastníkem komunikace v části s místním názvem „Benátky“. Komunikace je příjezdem ke zde ležícím nemovitostem. Dosavadní, minimálně zpevněný povrch nebyl v minulých letech nijak udržován a zpevňován v očekávání výstavby kanalizace v této oblasti. V roce 2012 se tak stalo. S ohledem na nevyhovující sklonové podmínky (v komunikaci se drží voda), zvýšenou prašnost a celkový nevyhovující stav, starosta navrhuje provedení opravy této komunikace formou položení asfaltobetonového koberce. V této souvislosti předložila společnost DEAS, spol. s r.o., se kterou obec dlouhodobě spolupracuje variantní cenovou nabídku. První varianta je zátěžová i pro nákladní vozidla (např. popelářský vůz) a činí 224.960,- Kč vč. DPH. Druhá je určena výhradně pro omezenou osobní dopravu a činí 174.009,- Kč vč. DPH. Platnost cenové nabídky je omezena 30.11.2013. S ohledem na nutnost zabezpečení únosnosti komunikace i pro vozy na svoz odpadů, starosta navrhuje realizaci varianty jedna. Tím dojde k definitivnímu vyřešení nevyhovující místní komunikace.

Usnesení č. 16-9 - zastupitelstvo obce Lhota Rapotina schvaluje cenovou nabídku společnosti DEAS, spol. s r.o. na opravu místní komunikace ve výši 224.960,-  vč. DPH a pověřuje starostu uzavřením odpovídající smluvní dokumentace.

Hlasování:            pro: 7                          proti: 0                                               zdržel: 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výměna oken bytovka

1. KATZMAIR s.r.o. Kč 132.033,- bez DPH,
2. VPO Protivanov, a.s. Kč 143.202,- bez DPH,
3. Stavona, spol. s r.o.  Kč 168.532, 15 bez DPH,
4. DAHEPO EURO, spol. s r. o.  Kč. 175.491,- bez DPH.
5. SULKOM s.r.o. - společnost nabídku nepodala.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí nutnost oprav oken, vč. pořadí předložených nabídek. Akce bude realizována etapově s tím, že v letošním roce dojde k výměně celkem 4 ks oken, které jsou ve zcela havarijním stavu. Celkový náklad v letošním roce bude činit cca 25 tis. Kč.

Otázku stavu střešních oken bude řešit najatý odborník, který stanový i následný postup, který bude mít dopad realizační cenu.

Usnesení č. 18-4 - zastupitelstvo obce Lhota Rapotina schvaluje předložené cenové nabídky na výměnu oken na obecní bytovce v pořadí určeném cenou, tj. nabídku předloženou firmou KATZMAIR s.r.o. a pověřuje starostu obce uzavřením odpovídající smluvní dokumentace.

19. zasedání - sStarosta informoval o vývoji částečné výměny oken na obecní bytovce. Původním výhercem poptávkového řízení byla společnost KATZMAIR s.r.o., se kterou byla uzavřena řádná dokumentace na první část. Společnost se zřejmě dostala do provozních problémů a nebyla schopna dodávku uskutečnit. Ve vazbě na tyto skutečnosti, byla smlouva starostou vypovězena, a to bez finančních ztrát pro obec. Následně vstoupil do jednání s druhým v pořadí, tj. se společností VPO Protivanova, a.s., která zakázku přijala a její první část do konce letošního roku zrealizuje. Smlouva o dílo na zmiňovanou první část činí 19.666,- Kč a odpovídá parametrům poptávkového řízení (cena od původního prvního dodavatele činila 17.676,- Kč). Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

Usnesení č. 19-9 – zastupitelstvo obce Lhota Rapotina revokuje usnesení č. 18-4 ze dne 30.9.2013 z důvodu nespolupráce a nedodržení termínu ze strany původního dodavatele a schvaluje nabídku společnosti VPO Protivanov, a.s., která se umístila jako druhá v pořadí.

 Hlasování:                  pro: 6                          proti:0                                     zdržel: 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektová dokumentace VO a OR

V souvislosti se zmiňovaným záměrem společnosti E.ON Distribuce, a.s. na obnovu vedení NN, bude obec nucena ve stejné lokalitě realizovat výměnu veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu. S ohledem na rozsah prací je nanejvýš vhodné a i investorem doporučené, jak vlastní realizační práce, tak i práce projekční, připravovat souběžně. Společnost, která realizuje projektovou dokumentaci pro obnovu vedení, doporučila firmu, se kterou v těchto případech dlouhodobě spolupracuje a je akceptovatelná i pro hlavního investora. Firma PK Elektro s.r.o. předložila cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na obnovu VO a OR. Jedná se komplexní dodávku, vyřízení odpovídajících povolení a autorský dozor při stavbě. Cenová nabídka činí 45.000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 19-7 - zastupitelstvo obce Lhota Rapotina schvaluje cenovou nabídku 45.000,- Kč bez DPH na realizaci projektové dokumentace projektu VO a OR předloženou firmou PK Elektro s.r.o. a pověřuje starostu obce uzavřením odpovídající smluvní dokumentace.

Hlasování:                  pro: 6                          proti:0                                     zdržel: 0